Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter Skr. 2020/21:62

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekom­mendationer som Riks­revisionen har gjort i rapporten Effektivi­teten vid Kriminal­vårdens anstalter (RiR 2020:16).

Ladda ner:

Riksrevisionens över­gripande slutsats är att det finns skillnader i anstalternas resurs­effekti­vitet och att det finns utrymme för effektiviseringar vid flera anstalter respektive förbättrad upp­följning centralt i myndig­heten. Enligt Riks­revisionen finns dessutom stordriftsfördelar som skulle kunna innebära stora kostnadsbesparingar för staten.

Regeringen välkomnar Riks­revisio­nens granskning och konsta­terar att de iaktta­gelser som gjorts kommer kunna utgöra under­lag i Kriminalvårdens fortsatta arbete med effektivi­seringar. Regeringen anser dock att Riksrevisionen i sin analys i högre utsträck­ning borde ha vägt in den utveckling som skett efter gransk­nings­perioden. Regeringen delar inte Riksrevi­sionens bedöm­ning av vilka kostnadsbespa­ringar som en full­skalig stor­drift av Kriminal­vårdens anstalter skulle kunna ge.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revi­sionens rapport är slut­behandlad.

Laddar...