Skrivelse från Kulturdepartementet

Politik för konstnärers villkor 2020/21:109

Publicerad

Skrivelsens omslagsbild

I skrivelsen lämnas en redovisning av hur regeringen arbetar för att stärka konstnärers villkor och innehåller regeringens bedömningar och genomförda åtgärder.

Ladda ner:

Skrivelsen tar bl.a. upp de samhällsförändringar som motiverar en stärkt konstnärspolitik samt motiv och inriktning för konstnärspolitiken. Vidare avhandlas bedömningar och åtgärder avseende konstnärlig frihet, rekryteringen till konstnärsyrket och konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Därutöver avhandlas konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt den kulturella infrastrukturen. Slutligen redovisas insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Konstnärernas villkor

    En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Konstnär – oavsett villkor?

    Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Lagrådsremiss

Proposition

Skrivelse