Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala Skr. 2021/22:12

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och den rekommendation som riktats till regeringen i rapporten Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RiR 2021:8).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat 22 myndigheters förmåga att ge service med god tillgänglighet och kvalitet till enskilda som inte kan eller vill vara digitala och hur detta förändrats under den senaste tioårsperioden. Riksrevisionens övergripande slutsats är att tillgängligheten i myndigheternas service via telefon och fysisk kundtjänst i flera fall behöver förbättras. Detsamma gäller uppföljningen av hur personer upplever servicen. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ställa tydligare krav på god service i icke-digitala kanaler så att myndigheterna fullgör sin skyldighet att på ett smidigt och enkelt sätt ge den hjälp som krävs för att enskilda som inte kan eller vill vara digitala ska kunna ta tillvara sina intressen.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i
huvudsak i de redovisade iakttagelserna. Rapporten utgör ett viktigt bidrag i det fortlöpande arbete som regeringen bedriver med att utveckla och förbättra myndigheters service och tillgänglighet till enskilda i såväl digitala som icke-digitala kanaler. Exempelvis har den statliga servicen och tillgängligheten för enskilda som inte kan eller vill använda digitala kanaler stärkts genom att statliga servicekontor byggts ut och utvecklats runtom i landet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.