Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin Skr. 2021/22:47

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att beskatta
delningsekonomin. Den övergripande slutsatsen är att arbetet i huvudsak har bedrivits effektivt, men att informationen från myndigheten behöver förbättras.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att
Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin bedrivs effektivt och att Skatteverket säkerställer att informationen på myndighetens webbplats ger god vägledning avseende hur inkomsterna ska deklareras. Regeringen kommer att följa upp Skatteverkets åtgärder i myndighetsdialogen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att verka för att informationen som inrapporteras i det nya rapporteringssystemet kan förtryckas i inkomstdeklarationen och att regeringen ska utreda möjligheterna att låta det nya rapporteringssystemet omfatta även svenska utförare vid svenska plattformar.

Regeringen kommer att följa utvecklingen när det gäller det nya
rapporteringssystemet för inkomster från digitala plattformar och verka för att kvaliteten på informationsutbytet når en sådan nivå att informationen, om det i övrigt bedöms lämpligt, kan förtryckas i inkomstdeklarationen.

Under arbetet med att ta fram förslag till lagstiftning för att genomföra
det nya rapporteringssystemet kommer regeringen att överväga möjligheterna att låta det nya rapporteringssystemet omfatta även svenska utförare vid svenska plattformar.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens
granskningsrapport är slutbehandlad.