Skrivelse från

Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete Skr. 2021/22:107

Publicerad

Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete är ett viktigt bidrag för att utveckla och förbättra det suicidpreventiva arbetet. Regeringen bedömer att pågående initiativ kommer att bidra till att stärka framtidens suicidpreventiva arbete.

Ladda ner:

Regeringen anser att det finns ett fortsatt behov av att stärka och utveckla de statliga insatserna och att säkerställa att fler berörda myndigheter arbetar med frågor som berör suicidprevention.

Regeringen avser bland annat att uppdra åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att delta i det pågående arbetet med att ta fram underlag inför den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition