Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag Skr. 2021/22:241

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Räkna med mindre – den årliga omräkningen av myndigheternas anslag (RiR 2022:2).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att pris- och löneomräkningen bidrar till effektiv resurshantering hos anslagsfinansierade myndigheter. Myndigheten rekommenderar dock att regeringen förtydligar sina förväntningar på myndigheterna och förbättrar transparensen i redovisningen till riksdagen.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är viktigt med tydlighet och transparens avseende pris- och löneomräkningen och eftersträvar en kontinuerlig förbättring avseende detta. Riksrevisionen framhåller även att det är angeläget med incitament för kostnadseffektivitet även i avgiftsfinansierad verksamhet och rekommenderar att förutsättningarna för att införa ett produktivitetskrav utreds. Regeringen instämmer i att det är viktigt med ett incitament för kostnadseffektivitet, men anser att det redan finns ett produktivitetstryck i de avgiftsfinansierade verksamheterna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.