Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot organiserad brottslighet Skr. 2022/23:127

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om Polis­myndig­hetens arbete med särskilda händelser är en effektiv lednings­form för att bekämpa grov brotts­lighet. Riks­revisionens över­gripande slutsats är att särskilda händelser kan vara ett effektivt sätt att leda arbetet under de första timmarna eller dagarna efter att ett grovt brott har begåtts.

Ladda ner:

Riksrevisionen bedömer emellertid att särskilda händelser som pågår under längre tid än så gör större skada än nytta eftersom de ofta innebär resurs­förflytt­ningar som ger negativa konse­kvenser i de lokal­polis­områden som måste bistå med resurser. Riks­revisionen bedömer därför att bekämp­ning av grov brotts­lighet inte bör ske genom lång­variga särskilda händelser. Riksrevisionen lämnar av den anled­ningen ett antal rekom­menda­tioner till Polis­myndig­heten. Riks­revisionen riktar däremot inga rekom­menda­tioner till regeringen. Regeringens bedöm­ning är att de iakt­tagelser som Riks­revisionen gör kring behov av bland annat fullgod doku­mentation och uppföljning är allmän­giltiga och relevanta. Regeringen konstaterar att rekom­menda­tionerna till Polis­myndig­heten till största delen rör sådant som ligger inom ramen för myndig­heten att bedöma och hantera. Vidare kan regeringen konstatera att Riks­revisionens huvud­sakliga slutsatser ligger i linje med de slutsatser som Polis­myndig­hetens egen internrevision har lyft fram i en rapport från 2022 och som myndigheten redan arbetar med att omhänderta. Regeringen avser att följa upp Polis­myndig­hetens utveck­lings­arbete med anledning av rekom­menda­tionerna genom ett regerings­uppdrag.

I och med denna skrivelse anser regeringen att gransk­nings­rapporten är slut­behandlad.