Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Utredningen om Funktionshindrade elever i skolan SOU 1998:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 23 november 1995 bemyndigade regeringen det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om det offentliga skolväsendet och fristående skolor att tillkalla en kommitté (U 1995:14) med uppdrag att utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad i anslutning till utbildning av funktionshindrade elever skall fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som skall finansiera verksamheten. Samtidigt fastställdes direktiven (dir 1995:134) för utredningen.