Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet SOU 2000:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kunskapsbygget är det sammanfattande namn Kunskapslyftskommittén gett sina förslag till vuxenutbildningsreform. Till grundstommen i Kunskapsbygget hör individuella rättigheter, tillgång till en god infrastruktur för vuxenlärandet och utbildning i kommunerna och på folkhögskolorna. Individerna ska få rätt till studier i kommunal utbildning upp till och med gymnasienivå, rätt till hela det gymnasiala utbudet, rätt till validering (att få tillgodoräkna sig sina tidigare kunskaper), att få börja inom tre till sex månader och att få stöd och vägledning. Studerande i behov av särskilt stöd ska ges rätt till en fördjupad individuell studieplan och utökad stödundervisning. Kunskapslyftskommittén föreslår också att vuxenutbildningen ska få tillgång till specialpedagogisk expertis och att staten ska finansiera kostnaderna för utbildningstolk till döva och hörselskadade. Individer med utvecklingsstörning ska ha motsvarande rättigheter som andra vuxna. Enligt kommitténs förslag ska kommunerna ha huvudansvaret för genomförandet av reformen. Finansieringsmodellen ska vara att staten tillför medel till kommunerna via det generella statsbidrags- och kostnadsutjämningssystemet.