Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Bestämmelser om alkoholdrycker SOU 2000:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Såvitt gäller bestämmelser om alkoholdrycker har Alkoholutred-ningen inte haft i uppdrag att göra någon allmän översyn av gällande regler eller ifrågasätta grunderna för den nuvarande lagstiftningen. De förslag som utredningen lägger fram har därför utformats med hänsyn till att de skall ligga i linje med alkohollagens allmänna inriktning och system och till att de inte får undergräva eller försvåra den beslutade svenska alkoholpolitiken. Inom denna ram har utredningen sökt efter ändamålsenliga och rimliga lösningar på de frågor som omfattas av uppdraget och föreslår på många punkter förtydliganden eller föränd-ringar som skall underlätta tillämpningen av alkohollagen och göra den mer anpassad till dagens krav.