Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst SOU 2003:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (1998:204) i kraft. Genom lagen genomförde Sverige Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet).