Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Informera om samhällets säkerhet SOU 2004:25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslås att de myndigheter och organisationer som informerar om samhällets sårbarhet, försvar och säkerhetspolitik i ännu högre grad än i dag skall kommunicera med skolan och anpassa informationen till skolans villkor. Det skall göras genom att myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer erbjuder skolan attraktivt och effektivt stöd i undervisningen. Vidare föreslås att området information om totalförsvar och information kring samhällets säkerhet, sårbarhet samt krishantering skall utökas till att omfatta hela skalan av hot, från olyckor som drabbar enskilda och krishantering till ett väpnat angrepp på vårt land och säkerhetspolitik.