Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen - en översyn SOU 2004:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Patientförsäkringen - Lagens tillämpningsområde föreslås utvidgat till att omfatta även vård som ges utomlands efter hänvisning av ett landsting och för vilken landstinget har åtagit sig kostnadsansvar. Detta innebär en kodifiering av vad som redan gäller i praktiken eftersom landstingen har tecknat en frivillig försäkring för skador som uppstår vid sådan vård. Läkemedelsförsäkringen - Utredningen tar upp frågan i vilken mån det är möjligt och i så fall lämpligt att lagreglera även läkemedelsförsäkringen. Här har man att ta hänsyn till EG-rätten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)