Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Patientsäkerhet och tillsyn

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnade lagrådsremissen Patientsäkerhet och tillsyn till lagrådet den 9 februari 2010. I lagrådsremissen föreslås att lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, förkortad LYHS, upphävs och ersätts av en ny patientsäkerhetslag.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att vårdgivare ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten, till Socialstyrelsen.

Vidare lämnas förslag om ett reformerat ansvarssystem inom hälso- och sjukvården. Disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av en utökad klagomålshantering hos Socialstyrelsen med en möjlighet att rikta kritik mot yrkesutövare samt av utökade möjligheter för staten att tillgripa skyddsåtgärden prövotid. I beslut om prövotid ska det kunna fastställas en plan för prövotidens genomförande som den legitimerade ska följa.

Regeringen föreslår också att bestämmelserna om återkallelse av legitimation och annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården förändras, bland annat på så sätt att det tydliggörs att även allvarlig brottslighet utan samband med yrkesutövningen ska kunna utgöra grund för återkallelse.

Vidare föreslå regeringen i lagrådsremissen att en skyldighet införs för apotekspersonal att rapportera till Socialstyrelsen om en läkares eller tandläkares förskrivning av bland annat narkotiska läkemedel och andra särskilda läkemedel skäligen kan befaras stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I princip samtliga bestämmelser i LYHS som inte påverkas av något särskilt förslag förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)