Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Patientdata och läkemedel m.m. SOU 2007:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Patientdatautredningen överlämnar nu sitt slutbetänkande Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48). Utredningen, som tillsattes i april 2003, har haft i uppdrag att utarbeta författningsförslag om behandling av personuppgifter inom olika delar av hälso- och sjukvården. En gemensam faktor för ett flertal av de frågor som behandlas i slutbetänkandet är att de avser behandling av personuppgifter som på ett eller annat sätt har anknytning till läkemedel. I dessa fall är de syften som ligger till grund för våra förslag bl.a. att förbättra förutsättningarna för att patienterna i hälso- och sjukvården skall kunna erhålla en god och likvärdig vård, att förbättra patientsäkerheten samt att vården skall bedrivas på ett sätt som innebär ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. En central utgångspunkt har varit att förena dessa syften med ett starkt integritetsskydd. I viss utsträckning syftar även den föreslagna regleringen till att anpassa gällande lagstiftning till personuppgiftslagen (1998:204). Utredningens förslag berör verksamheten hos Apoteket AB, landstingen, Läkemedelsverket, sjukvårdsregionernas onkologiska centrum och Socialstyrelsen. Utredningen har i oktober 2006 lämnat huvudbetänkandet Patientdatalag (SOU 2006:82).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...