Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett ändamålsenligt samhällsskydd Vissa reformer av straff- och straffverkställighetslagstiftningen SOU 2024:48

Publicerad

Betänkande av Utredningen om påföljder, återfall och verkställighet.

Ladda ner:

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att lämna förslag som särskilt vid allvarlig och upprepad brottslighet ökar samhällsskyddet, minskar risken för återfall i brott, leder till ökad trygghet för brottsoffer samt medför skärpta reaktioner vid återfall i brott.

Utredningen har i det sammanhanget haft i uppdrag att överväga och, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag samt fullständiga författnings-förslag om

  1. en ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd,
  2. en skärpt reglering som innebär att villkorlig frigivning endast beviljas om det finns särskilda skäl, och i så fall som tidigast efter att tre fjärdedelar av strafftiden har avtjänats, samt de ändringar som behövs för att säkerställa att stöd och kontroll, till exempel i form av övervakning, kan komma till stånd även i de fall villkorlig frigivning inte sker,
  3. ändringar angående prövotid efter villkorlig frigivning som behövs för att säkerställa att den dömde kan bli föremål för effektiva kontroll- och återfallsförebyggande åtgärder under en tillräckligt lång tid,
  4. en ny brottspåföljd om vistelseförbud och en reglering av överträdelse av ett sådant förbud,
  5. ändringar som innebär skärpta reaktioner vid misskötsamhet av skyddstillsyn och vid återfall i brott,
  6. ändringar som innebär att tillämpningsområdet utvidgas för regeln som möjliggör överstigande av straffskalan för brottet i vissa återfallssituationer (26 kap. 3 § brottsbalken),
  7. kriminalisering av rymning och avvikelser från verkställigheten av ett fängelsestraff, sluten ungdomsvård, beslut om häktning på grund av misstanke om brott och beslut om förvar avseende utlänningar,
  8. ändringar i reglerna om permission i syfte att inskränka rätten till och skärpa villkoren för permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt, och
  9. ändringar som innebär en tydligare koppling mellan beviljande av permission och särskilda utslussningsåtgärder och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

Därtill har utredningen haft i uppdrag att överväga, och om lämpligt, föreslå ändringar av regelsystemet i en del andra frågor, bland annat angående om villkorlig frigivning på nytt ska ske från reststraffet när förverkande av villkorligt medgiven frihet har beslutats, om allmänna fängelseminimum ska höjas och om det bör införas en möjlighet att meddela en särskild föreskrift som förbjuder den dömde att kontakta brottsoffret.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...