Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess SOU 2024:51

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om Anonyma vittnen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som bidrar till att vända utvecklingen med ett ökande gängvåld, bryta tystnadskulturen och stärka och effektivisera rättsprocessen.

I ett delbetänkande den 30 oktober 2023 lämnades ett förslag på en reglering som möjliggör för vittnen att i vissa situationer höras anonymt. I detta slutbetänkande har utredningen tagit ställning till om det är möjligt och lämpligt att stärka sekretessen i domstol för uppgifter i förundersökningsprotokoll och lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga. Vidare har utredningen haft i uppdrag att undersöka hur reglerna om tidiga förhör har fungerat i praktiken och analysera om reformen har gett önskad effekt samt bedöma om möjligheterna att åberopa vittnesattester och tidiga förhör inför en brottsbekämpande myndighet som bevis i domstol bör utökas ytterligare. Utredningen har i denna del haft i uppdrag att, oavsett ställningstagande, lämna ett förslag på hur en sådan reglering kan utformas.

Inom uppdraget har det vidare legat att undersöka hur reglerna om strafflindring vid medverkan i utredningen av någon annans brott har fungerat i praktiken och analysera om reformen har gett önskat resultat i fråga om effektivitet och rättssäkerhet samt ta ställning till om åklagarens förslag till strafflindring bör bli bindande för domstolen. Utredningen har även i denna del haft i uppdrag att, oavsett ställningstagande, lämna ett förslag på hur en sådan reglering kan utformas. Slutligen har utredningen haft i uppdrag att  ta ställning till om det finns behov av ändringar i reglerna om tilltrosbevisning och lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess

    Slutbetänkande av Utredningen om Anonyma vittnen.

  • Anonyma vittnen

    Utredningen föreslår bland annat en ny lag som reglerar förutsättningarna när ett vittne får höras anonymt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Anonyma vittnen

    Regeringen föreslår att det ska införas en möjlighet för vittnen att höras anonymt under en förundersökning och i brottmål i domstol. Syftet är att stärka skyddet för vittnen och bryta tystnadskulturen inom och runt de kriminella gängen och på så sätt förbättra förmågan att utreda och klara upp brott.

Proposition

Laddar...