Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Anonyma vittnen Dir. 2022:141

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå åtgärder som syftar till att vända utveck­lingen med ett ökande gängvåld, bryta tyst­nads­kulturen och stärka och effektivi­sera rätts­processen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå ett system med anonyma vittnen,
  • analysera tillämp­ningen av bestäm­melserna om straff­lindring vid medverkan i utred­ningen av någon annans brott (kron­vittnes­systemet) och regleringen om tidiga förhör och ta ställning till om reglerna behöver ändras i något avseende, och
  • ta ställning till vissa samman­hängande frågor om sekretess och tilltros­bevisning.

Uppdraget att föreslå ett system med anonyma vittnen ska redovisas senast den 2 oktober 2023.

Övriga delar av upp­draget ska redovisas senast den 28 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Anonyma vittnen

    En särskild utredare ska föreslå åtgärder som syftar till att vända utveck­lingen med ett ökande gängvåld, bryta tyst­nads­kulturen och stärka och effektivi­sera rätts­processen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition