Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Anonyma vittnen SOU 2023:67

Publicerad

Utredningen föreslår bland annat en ny lag som reglerar förutsättningarna när ett vittne får höras anonymt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har, i detta delbetänkande, varit att föreslå ett system med anonyma vittnen. I uppdraget ingår att bedöma under vilka förutsättningar och former det bör vara möjligt för ett vittne att lämna uppgifter anonymt under förundersökningen och i domstol, ta ställning till vem som ska få åberopa ett anonymt vittne och mot vilka anonymiteten ska gälla och ta ställning till hur den som är misstänkt eller tilltalad för ett brott ska kunna garanteras en rättvis rättegång trots en möjlighet att höras anonymt.

Därutöver ska utredningen ta ställning till hur beslutsprocessen bör se ut, bedöma om det är lämpligt att helt eller delvis begränsa möjligheten att höra ett vittne anonymt under förundersökningen och utifrån de avvägningar som görs föreslå ett system med anonyma vittnen. 

Utredningen ska vidare ta ställning till om det behövs författningsändringar för att ett system med anonyma vittnen ska kunna användas vid internationellt straffrättsligt samarbete och lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Anonyma vittnen

    Utredningen föreslår bland annat en ny lag som reglerar förutsättningarna när ett vittne får höras anonymt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition