Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

Publicerad

Utredningen om Anonyma vittnen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål.  

Ladda ner:

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. Arbetet utgår från tre delar: Slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.

En avgörande del är att människor vågar berätta för polis, åklagare och domstol vad man har varit med om eller vad man har sett och hört. Men idag är det många som i rädsla för hot och våld inte vågar vittna eller över huvud taget prata med rättsväsendet. Det innebär att många brott inte kan klaras upp. Det äventyrar tilliten för rättsstaten, och i förlängningen demokratin. Ett system med anonyma vittnen är en angelägen reform för att bryta tystnadskulturen.

– Vi måste bryta tystnadskulturen. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har någon möjlighet att garantera ett vittne som riskerar att utsättas för hot och repressalier anonymitet under rättsprocessen. System med anonyma vittnen finns bland annat i Danmark, Finland och Norge – det är dags att vi inför det även i Sverige. Jag har idag tagit emot ett väl genomarbetat förslag på ett sådant system som omgärdas av gedigna rättssäkerhetsgarantier. Regeringen kommer nu skicka förslagen på remiss och därefter arbeta för att detta ska vara på plats så snart som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen föreslår att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål. Möjligheten till att vittna anonymt kommer att finnas både under förundersökningen och vid rättegången i mål som gäller allvarlig brottslighet och där det finns en påtaglig risk för att ett vittne eller dess närstående utsätts för något allvarligt brott om han eller hon vittnar i målet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2025. 

Samtidigt fortsätter utredningen sitt uppdrag. Utredningen ska bland annat se över kronvittnessystemet och möjligheten att använda inspelade förhör under en förundersökning som bevis i domstol. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 28 april 2024. Utredaren är riksmarskalken och f.d. hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide