Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Totalförsvarets forskningsinstitut - En översyn SOU 2004:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens huvuduppgift har varit att mot bakgrund av regeringens ansvar för att följa upp FOI:s effektivitet genomföra en översyn av FOI i syfte att utvärdera myndighetens resursutnyttjande och organisation. Särskilt pekade man i direktiven på frågan om hur den nuvarande styrningen fungerade, och hur den kan komma att påverkas av omvärldsförändringar. I uppgiften har också ingått att utvärdera FOI:s nuvarande samverkan med civila aktörer liksom samverkan med internationella forskningsorgan.