Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Välfärdsverksamhet för sjömän SOU 2005:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sjömansserviceutredningens huvuduppgift är att föreslå hur Sverige bör organisera landets välfärdsverksamhet för sjömän. Utgångspunkten är de krav som ställs i ILO:s konvention nr 163 om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn.1 Enligt utredningsdirektiven skall utredningen ha som målsättning att konventionens krav skall uppfyllas till lägsta möjliga kostnad.