Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Behov av rörlig ledningsstödsresurs SOU 2005:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande av Utredningen om behov av rörlig ledningsstödsresurs. Genom beslut den 17 juni 2004 bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över behovet av en rörlig ledningsstödsresurs som har till uppgift att betjäna riksdagen, regeringen med regeringskansli eller andra viktiga samhällsfunktioner inom den offentliga sektorn i en fredstida krissituation och under höjd beredskap.