Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nya upphandlingsregler SOU 2005:22

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet), och 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet), ska genomföras i svensk rätt. De nya direktiven överensstämmer i stor utsträckning med de äldre direktiv som de ersätter.