Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Unionsmedborgares rörlighet inom EU SOU 2005:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om den fria rörligheten för unionsmedborgare har haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rör-lighetsdirektivet) skall genomföras i svensk rätt. I uppdraget har ingått att lägga fram förslag till de författningsändringar som bedöms nödvändiga och andra åtgärder som direktivet kan ge anledning till. Därutöver har vi bl.a. haft att pröva om den möjlighet till registrering av unionsmedborga-re som direktivet erbjuder är önskvärd och i så fall utarbeta ett sådant förslag.