Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken SOU 2005:62

Publicerad Uppdaterad

I delbetänkandet redovisar Radio- och TV-lagsutredningen sina överväganden i frågor som rör vissa interaktiva rundradiotjänster, konkurrens i kabel-TV-nät, placering av sponsringsmeddelanden, elektroniska företagsskyltar i sportsändningar i TV och program som sänds på uppdrag av andra.

Ladda ner:

Utredningen tar även upp frågor som rör vissa nya reklamtekniker, såsom interaktiv och virtuell annonsering, och gör en analys av huruvida radio- och TV-lagens annonsbestämmelser överensstämmer med den europeiska TV-konventionen (European Convention on Transfrontier Television).

Uppdraget

Radio- och TV-lagsutredningen har fått i uppdrag att på en rad punkter analysera och överväga behovet av ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844) samt föreslå de lagändringar som föranleds av övervägandena.