Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m. SOU 2005:111

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om ett svenskt tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). I uppdraget har ingått att ta ställning till hur konventionen bör införlivas i svensk rätt och om Sverige bör reservera sig.