Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor SOU 2006:51

Publicerad Uppdaterad

I slutbetänkandet redovisar Radio- och TV-lagsutredningen sina överväganden i frågor som rör upprepade överträdelser av innehållsvillkor, tillämpligheten av tillståndsvillkor på vissa sändningar, myndighetsmeddelanden, lokal icke-kommersiell TV och TV-programmens tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Ladda ner:

Dessutom har utredningen analyserat konsekvenserna av ett svenskt tillträde till den så kallade TV-konventionen i delar som inte har behandlats i betänkandet Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken (SOU 2005:62).

Utredningen redovisar också sina överväganden i frågor som rör TV-sändningar till mobila mottagningsenheter och registrerade trossamfunds möjlighet att få tillstånd att sända närradio. För att sända ljudradio- eller TV-program med hjälp av radiovågor på frekvenser under 3 gigahertz krävs tillstånd. Ett sändningstillstånd får förenas med villkor i den utsträckning som framgår av 3 kap. 1-4 §§ RTVL.

Radio- och TV-lagsutredningens uppdrag

Radio- och TV-lagsutredningen har fått i uppdrag att på en rad punkter analysera och överväga behovet av ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844) samt att föreslå de lagändringar som föranleds av övervägandena. Efter att ha behandlat ett antal delfrågor i betänkandena Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV (SOU 2001:84), Reklamtid i TV (SOU 2003:62), Must carry (SOU 2003:109), Nytt regelverk för marksänd digital-TV (SOU 2004:39) och Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken (SOU 2005:62) tar utredningen i detta slutbetänkande upp återstående delar av utredningsuppdraget.