Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ansvarsfull servering - fri från diskriminering SOU 2006:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har fått i uppdrag att när det gäller serveringstillstånd överväga behovet av krav på utbildning av tillståndshavare, serveringsansvarig personal och andra som arbetar på serveringsställen samt lämna förslag på hur diskriminering skall förhindras eller försvåras genom ändringar i alkohollagen. Utredningen föreslår att det för tillståndshavare införs krav på viss utbildning (tillståndsutbildning) och avlagt prov med godkänt resultat och för serveringsansvarig personal en åldersgräns på 20 år och krav på utbildning. Ett krav på tillståndshavare att utöva egen särskild tillsyn skall också införas. Vid upprepad diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall det vara möjligt att återkalla sådant serveringstillstånd som tillåter servering till allmänheten. Utredningen förslår också att det, utöver permanent återkallelse av serveringstillstånd, skall vara möjligt att under en viss begränsad tid, högst en månad, återkalla serveringstillstånd som tillåter servering till allmänheten.