Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden SOU 2006:102

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag var att i samråd med arbetsmarknadens parter undersöka förutsättningarna samt utarbeta metoder för arbetsmarknadens parter att sluta avtal som möjliggör snabbare etablering på arbetsmarknaden för unga. Dessutom ingick att i samråd med arbetsmarknadens parter kartlägga de metoder och insatser som finns, till exempel olika former av introduktionsprogram för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden samt att analysera vilken betydelse sådana metoder och insatser har för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Inför slutbetänkandet, Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102), beställdes rapporter om vad den demografiska utvecklingen i Sverige kan komma att innebära för unga människors etablering på arbetsmarknaden de närmaste 15 åren av tre forskare. I Hur påverkar demografin arbetsmarknaden för unga? presenteras forskarna och deras rapporter i den ordning de förekommer i rapporten.