Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Patentskyddet är av mycket stor betydelse för företagande och tillväxt. Professor Ove Granstrand vid Chalmers i Göteborg har haft regeringens uppdrag att se över de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt i Sverige, Norden och Europa. Utredningen har inhämtat synpunkter från både näringsliv och andra aktörer. Utredningen har omfattat en analys av hur svenska företag hanterar patentering som konkurrensmedel i jämförelse med företag i andra länder i Europa och den övriga världen, samt hur den fördelar sig på företag av olika storlek. Här har även den senaste utvecklingen inom EU-området vägts in. Studien innefattar också en nordisk jämförelse och identifierar problem och möjligheter på den nordiska patentmarknaden. Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag som kan skapa förståelse och insikt hos främst de små kunskapsintensiva företagen om de ekonomiska vinsterna - och kostnaderna - med patentering och om hur kunskapsintensiva företag kan stimuleras till att i ökad utsträckning patentera sina innovationer. Utredningen skall också belysa sambandet mellan patentering och ekonomisk tillväxt och innehålla en analys av nedgången av patenteringsfrekvensen i Sverige och de viktigaste orsakerna till denna.