Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Alternativ tvistlösning SOU 2007:26

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att dels belysa förutsättningarna för och överväga utformningen av ett alternativt tingsrättsförfarande för dispositiva tvistemål, dels ta ställning till om det bör vidtas några åtgärder i syfte att öka användningen av medling i dispositiva tvistemål i domstolarna. Förlikning och medling Utredningen föreslår att den förlikningsverksamhet som sker i domstolarna i dispositiva tvistemål i första hand ska ske genom medling. Fördelarna med medling är att parterna får föra förlikningsförhandlingar inför en person som har intresse och fallenhet för sådan verksamhet och som är utbildad på området. Förhandlingsklimatet gynnas av att medlaren inte ska avgöra tvisten om förlikningsförsöken misslyckas. Medling kan dessutom ske i förtrolighet, eftersom ett medlingssammanträde inte är offentligt. Uppgifter som lämnas inför medlare ska enligt förslaget kunna omfattas av sekretess. Varje domstol ska enligt förslaget utse ett antal domare vid domstolen som ska kunna förordnas till medlare. Medlingen blir kostnadsfri för parterna eftersom en domare medlar inom ramen för sin anställning. I alla dispositiva mål ska rätten i ett tidigt skede överväga om medling ska erbjudas parterna. Det ska vara frivilligt för parterna att genomgå medling. I fall där medling inte kommer till stånd ska rätten liksom tidigare verka för förlikning inom ramen för målets handläggning. Medlingen skall regleras i en särskild lag om medling i allmän domstol. Alternativa tvistemålsförfaranden Utredningen föreslår två alternativa frivilliga förfaranden för prövning av dispositiva tvistemål, dels snabbrättegång, dels ett förfarande för förhandsbeslut. Alternativen ska regleras i fristående lagar och framförallt vara snabbare och billigare för parterna än den traditionella tvistemålsprocessen. De ska ses som komplement till denna och således inte begränsa möjligheten för parter att få tvister avgjorda i ordinär rättegång.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)