Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Karriär för kvalitet SOU 2007:98

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet presenterar en sammanhållen karriärväg för lärare och forskare vid universitet och högskolor i former som stimulerar ett mer strategiskt arbetsgivaransvar. Syftet är att attrahera och behålla bra lärare och forskare även efter avlagd doktorsexamen. Uppdraget Befattningsutredningen har haft i uppdrag att granska den rådande anställningsstrukturen och föreslå förbättringar för att uppnå en fungerande och sammanhållen meriterings- och karriärväg för såväl kvinnor som män vid universitet och högskolor och i relation till det omgivande samhället. Utredaren har även haft i uppdrag att granska om anställningsprocesserna har varit ändamålsenliga och effektiva. Syftet har också varit att belysa de visstidsanställdas situation samt utreda hur högskolelagen och högskoleförordningen har förhållit sig till lagen om anställningsskydd (LAS). Ett genomförande av Befattningsutredningens förslag Karriär för kvalitet innebär: Goda och tydliga villkor för att attrahera och behålla de mest lämpade lärarna/forskarna genom bra och tydliga ingångstjänster, fungerande anställningsvillkor oavsett varifrån finansieringen kommer samt ett strategiskt, aktivt och tydligt arbetsgivaransvar. Transparenta och funktionella karriär- och befordringsvägar genom fler karriärsteg som ger en progressiv och internationellt jämförbar befordringsgång och som omfattar alla vetenskapligt kompetenta medarbetare med tillsvidareanställning. Ökad kvalitet i rekryteringen av lärare/forskare genom tydliga ingångstjänster för strategisk rekrytering i nationell och internationell konkurrens i stället för visstidsanställningar och s.k. inLASning. Ökad jämställdhet genom tydligare och attraktivare karriärvägar och en ny möjlighet till fri kallelse av professorer av underrepresenterat kön. Förbättrad rörlighet genom kortare och tydligare vägar in i den akademiska karriären och lämpliga karriärsteg för nationell och internationell rekrytering. Ökat utbyte med andra delar av arbetsmarknaden och näringslivet genom ökat lokalt självbestämmande när det gäller lärarkategorier, behörighets- och bedömningsgrunder, möjlighet till befordran av vetenskapligt kompetent personal samt möjlighet till adjungeringar utan bortre parentes. En effektivare och mer ändamålsenlig anställningsprocess genom färre centrala regler och ökat lokalt självbestämmande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...