Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

21+1->2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen SOU 2008:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet 21 + 1 -> 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) föreslår utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet att en ny myndighet, Inspektionen över socialförsäkringen, inrättas den 1 januari 2009. Inspektionen föreslås få i uppgift att utöva tillsyn och effektivitetsgranskning över socialförsäkringsområdet. Motiven är att regeringen för sin styrning och utveckling av socialförsäkringen behöver kvalificerat underlag från en oberoende källa som granskar och värderar arbetet hos myndigheterna som administrerar försäkringen. Socialförsäkringen kostar årligen omkring 450 miljarder kronor, inräknar cirka 9 miljarder för administration. Försäkringskassan fattar årligen omkring 15 miljoner beslut som rör ersättning till enskilda och har cirka 15 000 anställda. Många av de beslut som tas är avgörande för den enskildes försörjning och livssituation. Granskningar som genomförts av Riksrevisionen och Statskontoret visar att det vid handläggning av ärenden finns problem med kvalitet och likabedömning. Felaktiga utbetalningar uppgår till avsevärda belopp. En myndighet för tillsyn och granskning ska bidra till att stärka rättssäkerheten inom och tilltron till socialförsäkringen och dess administration och att säkerställa att regeringens politik får genomslag. Myndigheten föreslås få ansvar för tillsyn och effektivitetsgranskning över hela Försäkringskassans verksamhet, Premiepensionsmyndigheten i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn samt Skatteverket i de delar som avser hantering av frågor rörande pensionsgrundande inkomst. Allt fler samverkansstrukturer utvecklas, men ingen myndighet har idag ett uttalat ansvar för tillsyn och granskning av deras verksamhet och effektivitet eller av effekterna av samverkan. Därför föreslås den nya myndigheten kunna utöva tillsyn och effektivitetsgranskning över dels relevanta gränsytor i förhållande till socialförsäkringsområdet, dels samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringen. Myndigheten föreslås byggas upp successivt under tre år så att antalet medarbetare vid ingången av år 2012 är cirka 100. Kostnaden beräknas för det första året uppgå till ca 45 miljoner kronor och till cirka 100 miljoner kronor när verksamheten är i full gång.