Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel SOU 2008:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dag får nikotinläkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel, antroposofiska medel som beviljats särskilt tillstånd, samt homeopatika och traditionella växtbaserade läkemedel säljas på andra platser än apotek. Utredningen föreslår att vissa ytterligare receptfria läkemedel ska få säljas på andra platser än apotek. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter härom. Det ska inte krävas farmacevtisk utbildning för att få bedriva detaljhandel med läkemedlen. Den som har för avsikt att bedriva sådan handel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Läkemedel ska i försäljningslokalen förvaras åtskilt från andra produkter och antingen utom räckhåll för allmänheten eller på plats som står under uppsikt av personal. Den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast lämna sådana upplysningar om läkemedlet som framgår av bipacksedeln. Samma åldersgräns, 18 år, ska gälla vid här aktuell handel som vid detaljhandel med nikotinläkemedel, tobak och öl. Läkemedelsverket ska ha tillsyn och kommunerna ett kontrollansvar.