Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straff i proportion till brottets allvar SOU 2008:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Straffnivåutredningens huvudsakliga uppgift har varit att föreslå ändringar i lagstiftningen som syftar till att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande: Straffen för allvarliga våldsbrott skärps genom att det vid straffmätningen särskilt ska beaktas om ett brott har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person Straffskalorna för grov misshandel och för utpressning, grovt brott, ändras När straffet mäts ut ska rätten ta större hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter Återfall i brott ska leda till strängare straff på ett mer konsekvent sätt än tidigare I rättegången ska åklagaren alltid lägga fram ett fullständigt förslag till påföljd för brottet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)