Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. SOU 2008:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Narkotikautredningen (S 2006:07) behandlar i sitt betänkande ett antal olika frågor om narkotika, narkotikaprekursorer (dvs. ämnen som kan omvandlas till narkotika), hälsofarliga varor, dopningsmedel och s.k. flyktiga ämnen som kan användas vid sniffning. Bland utredningens bedömningar och förslag kan följande nämnas: - Utredningen föreslår - främst med hänvisning till rättssäkerhetskrav - inte någon ändring i sättet att fastställa vad som är narkotika, hälsofarliga varor och dopningsmedel. - Statens folkhälsoinstituts (FHI) och Läkemedelsverkets arbete med att utreda och till regeringen anmäla vilka ämnen som bör klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor effektiviseras. Bl.a. föreslår utredningen att myndigheterna ska bevaka utbudet på Internet av oklassificerade substanser och ges rätt att köpa in sådana ämnen för att analysera innehåll och aktiv substans, detta som ett led i att åstadkomma att klassificeringsprocessen i fråga om nya droger blir mer effektiv och snabb. - FHI för idag en bevakningslista över nya okontrollerade missbrukssubstanser, som man inom ramen för det s.k. NADiS-nätverket (se nedan) har under observation för eventuell klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara. För att försöka hålla jämna steg med den marknad som bjuder ut nya okontrollerade missbrukssubstanser till försäljning bör FHI inom ramen för detta arbete föra en utbyggd bevakningslista och ha möjlighet att utreda flera missbrukssubstanser samtidigt. I den mån flera substanser som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde blir aktuella för missbruk, bör även Läkemedelsverket ha möjlighet att utreda flera substanser samtidigt. - Den svenska delen av NADiS-nätverket (Nätverket för den Aktuella Drogsituationen i Skandinavien), som består av experter från olika myndigheter och institutioner med direkt koppling till olika delar av drogområdet, utgör ett viktigt instrument i FHI:s och Läkemedelsverkets arbete med kontroll av missbrukssubstanser. Narkotikautredningen föreslår att NADiS byggs ut och förstärks. - Utredningen föreslår att en lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser införs till skydd för enskildas liv och hälsa, mot skador av sådana varor som regeringen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsofarlig vara. Som förutsättningar för skyddsomhändertagande föreslås bl.a. gälla att varan har sådana egenskaper eller effekter som avses i narkotikastrafflagen eller sådana egenskaper som avses i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt att det av omständigheter i det enskilda fallet kan antas att varan är avsedd att brukas så att den kan förorsaka skada eller dödsfall. Beslut om skyddsomhändertagande ska fattas av allmän åklagare och ska kunna överprövas av allmän domstol. - Narkotikautredningen föreslår att de båda industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol, som idag är reglerade som hälsofarliga varor, ska narkotikaklassificeras. - Narkotikautredningen har låtit göra ingående analyser av dopningsmedels farlighet i olika avseenden. Missbruk av dopningsmedel är ett omfattande och stort problem som i många avseenden kan jämställas med narkotikamissbruk. Utredningen föreslår att påföljderna för dopningsbrott avsevärt skärps. - Utredningen anser att det är viktigt med kunskap om sniffning för att kunna motverka sådant missbruk. Ytterligare åtgärder utöver information krävs. För att en reglering ska kunna omfatta sådana medel som idag används för sniffningsändamål föreslår utredningen att en ny förordning införs, som reglerar försäljning m.m. av vissa skadliga ämnen som kan sniffas. - FHI ges ett tydligt informationsansvar för arbetet med att förebygga de problem som uppstår till följd av missbruk av narkotika, vissa hälsofarliga varor, vissa dopningsmedel, sådana flyktiga ämnen som kan bli föremål för sniffning samt varor som marknadsförs som om de har narkotiska, euforiserande, berusande eller liknande egenskaper.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...