Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på fluorerade växthusgaser SOU 2009:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dagsläget omfattas utsläppen av F-gaser inte av något ekonomiskt styrmedel. Utredningen föreslår nu att en skatt på fluorkolväten (HFC) införs. Skatten ska vara generell till sin karaktär utan såväl undantag som nedsatta skattenivåer samt tas ut för HFC som förs in i landet, alternativt tillverkas här. Som utgångspunkt föreslås att skatten sätts på en nivå som motsvarar den reducerade koldioxidskatten för den industri som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (dvs. med 21 procent av den generella nivån, som 2009 är 105 öre per kg koldioxid). Skattesatserna ska utgå från respektive HFC-förenings GWP-faktor (Global Warming Potential) och tas ut på det faktiska innehållet av HFC. Det innebär att olika HFC-föreningar kommer att ha olika skattesatser. För att upprätthålla en enkel administration av skatten föreslår utredningen dock att innehållet av HFC i vissa varor kan schablonberäknas vid införsel samt i ett fall även vid utförsel.

Om skatten införs bedömer utredningen utsläppsminskningen år 2020 till följd av skatten till cirka 0,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utredningen föreslår vidare att skatten kompletteras med en premie som ska utgå vid inlämnande av HFC för destruktion. Premien ska vara av samma storlek som skatten, men premien ska betalas ut oavsett om skatt tidigare betalats för den HFC som lämnas. Det är utredningens bedömning att denna kompletterande premie kan bidra till ytterligare utsläppsminskningar utöver de som kan förväntas ske till följd av skatten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...