Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Vägval för filmen SOU 2009:73

Publicerad Uppdaterad

Filmutredningen 2008 har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Ladda ner:

Efter samtal med berörda parter bedömer utredningen förutsättningarna för ett nytt filmavtal som mycket osäkra. Utredningen föreslår därför att biografmomsen höjs från 6 till 25 procent, vilket skapar utrymme för att öka de samlade stödresurserna i svensk filmpolitik så att de motsvarar minst nuvarande nivå.

Utredningen föreslår vissa förändringar av filmstöden, för att främja konstnärligt och ekonomiskt risktagande, kvalitet och mångfald samt ökad tillgänglighet. Bland annat föreslås att förhandsstöden till långfilm och barn- och ungdomsfilm i viss utsträckning öppnas för film med premiär i andra visningsfönster än biografen. Ett nytt produktionsstöd - Ny Film - införs för nyskapande film i olika visningsfönster. En nationell satsning på digital bio görs, samtidigt som kvalitetsfilm och svenska filmklassiker på digital video stimuleras.

Utredningen föreslår vidare ett utvecklat samarbete mellan Filminstitutet och Kungl. biblioteket (KB) i bevarandet och tillgängliggörandet av filmarvet, samt att huvudmannaskapet för filmarkivet i Grängesberg överförs från Filminstitutet till KB. Utredningen bedömer även att Stiftelsen Ingmar Bergman bör få ett årligt statligt stöd för sin arkivverksamhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Ny branschsamverkan för svensk film

  En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

 • Filmpolitikens finansiering och utformning

  En särskild utredare ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas. Utredaren ska ur ett framtidsperspektiv beskriva och analysera utvecklingen på filmområdet och mot denna bakgrund värdera nuvarande insatser.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägval för filmen

  Filmutredningen 2008 har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Bättre villkor för svensk film

  I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.

Laddar...