Partsinsyn enligt rättegångsbalken SOU 2010:14

Ladda ner:

I detta slutbetänkande gällande frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet, med mera behandlas mer övergripande frågor om hur långt en misstänkts, en åtalads respektive dömd persons rätt till insyn i förundersökningsmaterialet och annat utredningsmaterial bör vara. Också frågor om en parts rätt till insyn i processen i allmän domstol och frågan huruvida kommunikationsplikten i allmän domstol bör regleras generellt i rättegångsbalken (RB) övervägs. Till sist behandlas också frågan om det bör införas sekretess för bildupptagningar av domstolsförhör i allmän domstol till skydd för intresset att skydda rättsprocessen.

De lagändringar som föreslås bör efter sedvanlig remisshantering kunna träda i kraft den 1 juli 2011.

I två tidigare betänkanden gällande frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet - Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m., SOU 2008:93, och Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor, SOU 2009:72 - har behandlat särskilda frågor om partsinsyn eller sekretess under förundersökningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)