Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen SOU 2010:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Strategi för samverkan om forskning och innovation för utveckling mot ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem, N 2009:13

Den 10 december 2009 tillsattes en särskild utredare för att utarbeta en strategi med förslag på förbättrad samverkan om forskning och innovation för utveckling mot ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Utredningen har antagit namnet Transportforskningsutredningen.

I augusti 2010 ska utredningen föreslå en strategi för förbättrad samverkan mellan forskning och innovation för utveckling mot ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Kärnan i uppdraget är att föreslå åtgärder för ett effektivare utnyttjande av de samlade resurserna för forskning och innovation inom transportsektorn. Vidare ska förslag till ansvarsfördelning lämnas som möjliggör och samordnar såväl långsiktig forskning som mer tillämpad utvecklings- och demonstrationsverksamhet, samt införande, spridning och kommersialisering av resultat.

Detta första delbetänkande redovisar förslag på ansvarsfördelning och samarbetsformer mellan statliga finansiärer samt med näringsliv och akademi.