Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem SOU 2010:61

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade i december 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur det nya driftskompatibilitetsdirektivet (2008/57/EG), direktivet om ändring i detta direktiv (2009/131/EG) samt direktivet om ändringar i järnvägssäkerhetsdirektivet (2008/110/EG) bör genomföras i svensk rätt.

I uppdraget ingick även att i ett andra steg bedöma om strukturen i dagens reglering av järnvägssäkerheten är ändamålsenlig i ett längre tidsperspektiv samt bedöma om ansvaret bör utvecklas för att främja en effektiv marknadsutveckling.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition