Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Ansvar för järnvägssäkerheten - Kan en annan fördelning gynna en marknadsdriven utveckling? SOU 2010:100

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 december 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att i ett första steg föreslå hur det nya driftskompatibilitetsdirektivet (2008/57/EG), direktivet om ändring i detta direktiv (2009/131/EG) samt direktivet om ändringar i järnvägssäkerhetsdirektivet (2008/110/EG) bör genomföras i svensk rätt.

I ett andra steg skulle utredaren bedöma om strukturen i dagens reglering av järnvägssäkerheten är ändamålsenlig i ett längre tidsperspektiv och i förekommande fall översiktligt ange hur regleringen av ansvaret för järnvägssäkerheten bör struktureras för att på ett bättre sätt förena målsättningarna att bibehålla och utveckla järnvägssäkerheten respektive att åstadkomma effektivisering av järnvägen som trafikslag genom marknadsdrivna förändringar.

Till särskild utredare förordnades förre verkställande direktören Bengt-Erik Johansson. Utredningen har antagit namnet Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet.

I augusti 2010 överlämnades delbetänkandet Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem, SOU 2010:61, som behandlade utredningsuppdragets första del.

I januari 2011 överlämnades Ansvar för järnvägssäkerheten, SOU 2010:100, som behandlar uppdragets andra steg. I slutbetänkandet återfinns utredarens analys av nuvarande fördelning av säkerhetsansvaret samt förslag till en möjlig omfördelning av ansvaret som med bibehållen eller höjd säkerhetsnivå kan gynna en marknadsdriven vidareutveckling av järnvägen som trafikslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition