Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Gymnasiesärskoleutredningen har utrett
gymnasieutbildningen för ungdomar med
utvecklingsstörning.
Utredaren har undersökt
hur gymnasiesärskolan fungerar i dag
och har skrivit förslag om hur den ska bli bättre.
Utredningen har också skrivit om
hur särskild utbildning för vuxna (särvux )
ska vara i framtiden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)