Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Utvärdering av IPRED-lagstiftningen SOU 2012:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 juli 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att redovisa och utvärdera tillämpningen av den så kallade IPRED-lagstiftningen när det gäller intrång som begås via internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster.

Utredaren överlämnade sitt betänkande Utvärdering av IPRED-lagstiftningen den 16 augusti 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition