Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hyres- och arrendetvister i framtiden SOU 2012:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister. I dag är kompetensen att pröva tvister om hyra och arrende delad mellan hyres- och arrendenämnderna och de allmänna domstolarna.

Utredningen föreslår att särskilda hyres- och arrendedomstolar ska inrättas inom vissa tingsrätter för handläggning av i princip alla tvister som rör ett hyres-, arrende- eller bostadsrättsförhållande. De särskilda domstolarnas avgöranden ska överklagas till en för hela landet gemensam överrätt – Hyres- och arrendeöverdomstolen – som är Svea hovrätt.

Handläggningen i hyres- och arrendedomstolarna och Hyres- och arrendeöverdomstolen ska i princip följa antingen rättegångsbalken eller lagen om domstolsärenden. En del processuella särregler för förfarandet ska dock finnas i en föreslagen lag om hyres- och arrendedomstolar.

Utgångspunkten är att förfarandet för prövning av nuvarande hyres- och arrendenämndsärenden även framöver ska vara snabbt, enkelt och billigt. Medling och förlikning ska vara centrala inslag i hyres- och arrendedomstolarnas verksamhet.

Förslagen kan förväntas stärka domstolarnas kompetens, skapa överblick och förståelse hos allmänheten och ge effektivitetsvinster.

Utredningen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 5 maj 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition