Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess SOU 2014:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Bakgrunden till utredningen Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess är behovet att förbättra planerings-, besluts-, och uppföljningsprocessen för anskaffning av försvarsmateriel och göra den förutsägbar, transparent samt långsiktig och därmed mer effektiv.


Den nya modellen för planeringen innebär att en årligt återkommande planering som också ska kunna omhänderta förändrade behov när ny information tillkommit eller om projekt blir försenade. Långsiktig planering kan därmed bättre följas upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. Utredningens förslag ger också regeringen förutsättningar att skapa en större öppenhet gentemot riksdagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition