Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Överprövning av upphandlingsmål m.m. SOU 2015:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överprövningsutredningen överlämnade den 2 mars 2015 sitt betänkande " Överprövning av upphandlingsmål m.m." till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, dvs. möjligheten att bl.a. överpröva en upphandling, utreda frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål. Betänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Förslagen påverkar i första hand dels företag som önskar delta i offentlig upphandling dels upphandlande myndigheter eller enheter men också allmänheten i form av skattebetalare och avnämare samt domstolar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition