Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål SOU 2018:44

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens huvudsakliga uppdrag kan sammanfattande beskrivas med att utredningen ska lämna förslag till lagstiftning i två delar.

  • I den första delen lämnar utredningen förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare.
  • I den andra delen av uppdraget ska utredningen överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett förenklat upphandlingsregelverk

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut