Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter. E-hälsokommitténs förslag syftar till att ge förutsättningar för en sådan informationshantering. E-hälsokommitténs uppfattning är att det inte är acceptabelt att patienters och brukares säkerhet riskeras till följd av brister i informationshanteringen.

E-hälsokommitténs förslag:

  • Bygg upp en nationell samverkansorganisation och tillsätt en nationell samordnare.
  • Inrätta en ny nämnd för beslut om krav på interoperabilitet.
  • Förtydliga uppdragen till Socialstyrelsen och E-¬ om gemensam informationsstruktur.
  • Förbättra informationshanteringen i läkemedelsprocessen - inför en gemensam läkemedelslista som regleras av ny lagstiftning.
  • Förtydliga patientdatalagen och gör huvudmännens ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter tydligare.
  • Ge E-hälsomyndigheten en central roll i arbetet med att uppnå en ändamålsenlig och säker informationshantering.

Lagstiftningskedjan